Reglement

Lokale jeugdbewegingen krijgen steun voor het realiseren van concrete initiatieven met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde. 

De waarde en het belang van de jeugdbeweging kan niet worden ontkend. Vele jongeren zetten zich week na week belangeloos in om honderden kinderen en jongeren een aangename vrije tijdsbesteding te geven. Maar het is meer dan dat.
Jeugdbewegingen bieden jongens en meisjes ook een plek waar ze de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot sportieve, creatieve en sociaal bewogen mensen. Het is een plaats waar ze kansen krijgen om zich een eigen visie en levenshouding te vormen, hiervoor leren opkomen en rekening leren houden met anderen.

Het Fonds Dr. Jules Bouts wil daarom lokale jeugdbewegingen stimuleren tot het ontwikkelen van concrete initiatieven die een duidelijke maatschappelijke meerwaarde creëren die groter is dan het resultaat van de ‘gewone werking’ van de lokale groep.

Het kunnen initiatieven zijn rond onder meer volgende thema’s:

 • integratie van kinderen en jongeren uit kwetsbare groepen (armoede, handicap, culturele diversiteit, geaardheid, enz.)
 • fysieke gezondheid bevorderen (gezonde voeding, gezond bewegen etc.)
 • emotionele veiligheid (anti-pestgedrag, etc.)
 • maatschappelijke vorming
 • individuele ontplooiing
 • milieu en ecologie
 • andere vergelijkbare thema’s

Speciale aandacht zal gaan naar originele, vernieuwende initiatieven. Daarvoor is het belangrijk om het project van je groep nauwkeurig te beschrijven en de motivatie voor het opzetten van het project te verklaren.

Concrete voorbeelden van projecten die in aanmerking komen:

 • ter beschikking stellen van (in bruikleen), al dan niet tweedehands, uniformen voor kansarme kinderen en jongeren
 • aanpassingswerken om een lokaal toegankelijk te maken voor leden-rolstoelgebruikers
 • workshops rond het thema pesten, alcoholgebruik, verslaving, …
 • speciale vormingscursussen voor de leidingsploeg
 • opzetten van zinvolle acties met vrijwilligers, niet-leden
 • initiatieven, samen met natuurverenigingen
 • ecologische en milieuvriendelijke initiatieven
 • organiseren van open kampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
 • initiatieven die de deelname bevorderen van kinderen met een andere culturele achtergrond

Enkele voorbeelden van wat niet kan:

 • algemene verbouwingswerken aan uw lokaal, terrein etc.
 • organiseren van een fuif, buurtfeest, sportfeest, festival etc.
 • normale werkingskosten van de groep
 • aankoop van het gewone kampmateriaal
 • buitenlandse reizen en/of de onkosten die bij deze reizen in het buitenland gemaakt worden.

Deze lijsten zijn niet uitputtend.

Belangrijk is dat de initiatieven waarvoor steun wordt gevraagd meer moeten zijn dan een loutere opsomming van aan te kopen materialen. De aanvraag moet onderbouwd zijn en moet kaderen binnen een visie. Er moet dus een duidelijk maatschappelijke project aan gekoppeld zijn. Bij voorkeur zal het project zich niet beperken tot een éénmalige actie. Het project zal ook een effect hebben op de langere termijn.

De financiële steun moet op een zinvolle manier worden aangewend. Indien de gevraagde steun dient voor de aankoop van materialen zijn die bij voorkeur duurzaam en worden ze, in de mate van het mogelijke, uitgeleend aan de leden (bv. veldbedjes; uniformen; slaapzakken) of aan andere groepen.

Voor wie?

Alle lokale erkende jeugdbewegingen in de Vlaamse Gemeenschap. Lokaal betekent gemeentelijk tot maximaal grootstedelijk niveau.

Financiële steun

tot €2.000

Timing

 • start: 15/10/2018
 • dien uw dossier in voor: 27/11/2018
 • bekendmaking selectie: 02/2019

Projectdossier

Voor het indienen van een aanvraag zal je de volgende vragen nauwkeurig moeten beantwoorden (wie/wat/hoe):

 • Omschrijf het project dat je groep wil uitvoeren
 • Aan welke uitgaven zal je groep de financiële steun van het Fonds Dr. Jules Bouts toewijzen?
 • Wat zijn de achterliggende redenen voor het opzetten van het project?
 • Welk doel wil je groep bereiken met de realisatie van het project?
 • Welke verandering of impact zal het project hebben op de langere termijn?
 • Hoe past het project binnen het reglement van het Fonds Dr. Jules Bouts?