Reglement

Lokale jeugdbewegingen krijgen steun voor het realiseren van concrete initiatieven met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

De waarde en het belang van de jeugdbeweging kan niet worden ontkend. Vele jongeren zetten zich week na week belangeloos in om honderden kinderen en jongeren een aangename vrijetijdsbesteding te geven. Maar het is meer dan dat.

Jeugdbewegingen bieden kinderen en jongeren ook een plek waar ze de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot sportieve, creatieve en sociaal bewogen mensen. Het is een plaats waar ze kansen krijgen om zich een eigen visie en levenshouding te vormen, hiervoor leren opkomen en rekening leren houden met anderen.

Het Fonds Dr. Jules Bouts wil daarom lokale jeugdbewegingen stimuleren tot het ontwikkelen van concrete initiatieven die een duidelijke maatschappelijke meerwaarde creëren die groter is dan het resultaat van de ‘gewone werking’ van de lokale groep.

Het kunnen initiatieven zijn rond onder meer volgende thema’s:

 • De integratie van kinderen en jongeren uit kwetsbare groepen (armoede, handicap, culturele diversiteit, enz.)
 • Fysieke gezondheid (gezonde voeding, gezond bewegen, enz.)
 • Emotionele vrijheid (anti-pestgedrag, gendergelijkheid, enz.)
 • Maatschappelijke vorming
 • De individuele ontplooiing
 • Milieu en ecologie
 • Samenhorigheid binnen en buiten de groep
 • Andere vergelijkbare thema's

Het fonds wil speciale aandacht geven aan originele, vernieuwende initiatieven. Daarvoor is het belangrijk om het project nauwkeurig te beschrijven en de motivatie voor het opzetten van het project te verklaren.

Belangrijk is dat de initiatieven waarvoor steun wordt gevraagd meer moeten zijn dan een loutere opsomming van aan te kopen materialen. De aanvraag moet onderbouwd zijn en moet kaderen binnen een visie. Er moet dus een duidelijk maatschappelijke project aan gekoppeld zijn. Bij voorkeur zal het project zich niet beperken tot een éénmalige actie. Het project zal ook een effect hebben op de langere termijn.

De financiële steun moet op een zinvolle manier worden aangewend. Indien de gevraagde steun dient voor de aankoop van materialen zijn die bij voorkeur duurzaam en worden ze, in de mate van het mogelijke, uitgeleend aan de leden (bv. veldbedjes; uniformen; slaapzakken) of aan andere groepen.

Concrete voorbeelden van projecten die in aanmerking komen:

 • Ter beschikking stellen van (in bruikleen), al dan niet tweedehands, uniformen voor kansarme kinderen en jongeren
 • Aanpassingswerken om lokaal toegankelijk te maken voor leden-rolstoelgebruikers
 • Workshops rond thema pesten, alcoholgebruik, verslaving, ...
 • Speciale vormingscursussen voor de leidingsploeg
 • Opzetten van zinvolle acties met vrijwilligers, niet-leden
 • Samenwerkingsinitiatieven met andere verenigingen
 • Ecologische en milieuvriendelijke initiatieven
 • Organiseren van open kampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
 • Initiatieven die de deelname bevorderen van kinderen met een culturele achtergrond

Je kan ook altijd de website van het Fonds Dr. Jules Bouts ( http://www.dokterjules.be ) raadplegen. Daar kan je een beschrijving vinden van de eerder geselecteerde projecten.

Enkele voorbeelden van wat niet kan:

 • Algemene verbouwingen aan je lokaal, terrein, enz.
 • Organiseren van een fuif, buurtfeest, sportfeest, festival, enz.
 • Normale werkingskosten van de groep
 • Aankoop van het gewone kampmateriaal
 • Buitenlandse reizen en/of de onkosten die bij deze reizen in het buitenland gemaakt worden

Deze lijsten zijn niet uitputtend.

Voor wie?

Alle lokale erkende jeugdbewegingen in de Vlaamse Gemeenschap. Lokaal betekent gemeentelijk tot maximaal grootstedelijk niveau.

Ze zijn aangesloten bij één van deze koepels:

 • Scouts en Gidsen Vlaanderen
 • Chirojeugd Vlaanderen
 • JNM
 • KSA
 • KLJ
 • Jeugd Rode Kruis
 • IJD
 • FOS Open Scouting

Financiële steun

tot €2.000

Timing

Start: 15/10/2019

Dien je dossier in voor: 02/12/2019

Bekendmaking selectie: Vanaf 02/2020

Aanvragen kunnen hier worden ingediend 

Voor het indienen van een aanvraag zal je de volgende vragen nauwkeurig moeten beantwoorden (wie/wat/hoe):

 • Omschrijf het project dat je groep wil uitvoeren
 • Aan welke uitgaven zal je groep de financiële steun van het Fonds Dr. Jules Bouts toewijzen?
 • Wat zijn de achterliggende redenen voor het opzetten van het project?
 • Welk doel wil je groep bereiken met de realisatie van het project?
 • Welke verandering of impact zal het project hebben op de langere termijn?
 • Hoe past het project binnen het reglement van het Fonds Dr. Jules Bouts?